ePortfolio in Swedish

This page contains information and tips on how to make a digital portfolio in Swedish. The open Google Sites-website offers assignments to help students digitally compile their works and present them in Swedish. The material can also be used as separate tasks and utilized by as course material by teachers teaching Swedish.

Final report

Tavoitteena oli tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua erilaisiin digitaalisiin sovelluksiin ja hyödyntää niitä monimediaisissa tuotoksissa. Sivuston materiaali, joka on kokonaislaajuudeltaan 5 op, koostuu kolmesta osiosta Jag och mina studier, Arbetslivet ja Egen bransch ja se on tehty Google sites -sivustolle. Materiaali on suunniteltu ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen ruotsin pakollisen kurssin opintoihin. Opiskelija koostaa tehtävistä oman ePortfolion digitaalisia sovelluksia hyödyntäen. Materiaalia voi käyttää myös ahotoinnissa ja erillisiä tehtäviä voi hyödyntää varsinaisella ruotsin kurssilla.

Materiaali koostuu suullisista ja kirjallisista ePortfoliotehtävistä sekä näitä tukevista harjoituksista, mm. videotehtävistä, kuullun ja luetun ymmärtämistehtävistä sekä itsensä korjaavista tehtävistä. Materiaalissa esitellään myös runsaasti erilaisia digitaalisia sovelluksia.

Min svenska ePortfolio -sivuston tehtäviä on pilotoitu usean eri koulutusohjelman kursseilla sekä ammattikorkeakoulussa että yliopistossa. Hankkeen loppuvaiheessa materiaalia testattiin myös ahotoinnissa. Valtaosa opiskelijoista koki ePortfolion mielekkäänä työtapana kursseilla ja osaamisen näyttötapana.

”Hyvä tapa osoittaa osaavansa kielen, kiva kokemus kokonaisuudessaan.”

Hanke tarjosi luontevan mahdollisuuden korkeakoulurajat ylittävään yhteistyöhön, joka oli innostavaa ja hedelmällistä. Toivomme, että sivustoa hyödynnetään eri koulutusohjelmien ruotsin kursseilla ja osaamisen näyttötapana.

Project team

Anna Tunkkari, lektor i det svenska och engelska språket, Hämeen ammattikorkeakoulu
Maija Salmi, lektor i det svenska och ryska språket, Tampereen ammattikorkeakoulu
Katja Korhonen, universitetslärare i det svenska språket, Itä-Suomen yliopisto

Participating universities